ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden lees je alles over de afspraken die we met elkaar maken wanneer je ons boekt.


Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepassing
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Aanvaarding van opdracht
Artikel 5: Uitvoering van opdracht
Artikel 6: Levering van dienst en/of product
Artikel 7: Vergoeding
Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
Artikel 9: Annulering en opschorting
Artikel 10: Cadeaubonnen
Artikel 11: Ontwerp

Artikel 12: Minishoots
Artikel 13: Klachten
Artikel 14: Auteursrecht

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Artikel 16: Wijzigingen en overige bepalingen

 

 

Artikel 1. Definities

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen PilonMedia V.O.F. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Offerte: Alle aanbiedingen van PilonMedia V.O.F. aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan
 • Overeenkomst: Afspraken tussen PilonMedia V.O.F. en opdrachtgever, waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken
 • Opdracht: De dienst of het product dat door PilonMedia V.O.F. geleverd wordt
 • PilonMedia V.O.F.: KVK 71553037, gevestigd in Winterswijk, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en opdrachtnemer
 • Opdrachtgever: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die PilonMedia V.O.F. een opdracht verleend of heeft verleend
 • Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst 
 • Schriftelijk: Elektronische communicatie, bijvoorbeeld per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat

 

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen PilonMedia V.O.F. en de opdrachtgever, eveneens op alle offertes, opdrachtbevestigingen, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor PilonMedia V.O.F. slechts bindend indien, en voor zover door PilonMedia V.O.F. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Door het voldoen van aanbetalingsfactuur voorafgaand aan de opdracht, gaat opdrachtgever automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Bij bezwaar dient opdrachtgever dit enkel schriftelijk en voorafgaand aan de opdracht/aanbetaling kenbaar te maken. 

 

Artikel 3. Aanbod

 1. PilonMedia V.O.F. doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na de datum van verzending door PilonMedia V.O.F.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigen door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. PilonMedia V.O.F. zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

 

Artikel 4. Aanvaarding van opdracht

 1. Indien opdrachtgever akkoord is met de prijzen, werkwijze, stijl en deze Algemene Voorwaarden dient opdrachtgever de aanbetalingsfactuur binnen 14 dagen te voldoen. Zodra PilonMedia V.O.F. het aanbetalingsbedrag heeft ontvangen, ontvangt opdrachtgever per mail de bevestiging, is de opdracht door opdrachtgever aanvaard en gaat opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Zolang PilonMedia V.O.F. de (eerste) aanbetaling nog niet (volledig) heeft ontvangen, is PilonMedia V.O.F. niet gehouden zich beschikbaar te houden voor de gewenste datum.
 3. De aanbetalingsfactuur betreft maximaal 25% van het totale offertebedrag.
 4. Indien het totale offertebedrag hoger is dan € 500,= dient opdrachtgever dit eveneens schriftelijk of digitaal te ondertekenen.
 5. PilonMedia V.O.F. houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor PilonMedia V.O.F. onaanvaardbaar maken.
 6. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming gewijzigd worden. PilonMedia V.O.F. is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

    

Artikel 5. Uitvoering van opdracht

 1. PilonMedia V.O.F. zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin PilonMedia V.O.F. gebruikelijk werkt.
 2. PilonMedia V.O.F. spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens opdrachten. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor PilonMedia V.O.F. zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Opdrachtgever zal, waar mogelijk in overleg met PilonMedia V.O.F., voor een geschikte locatie zorgen waar gefotografeerd mag worden. Wanneer hiervoor speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt zelf contact op met de desbetreffende locatie om de locatie te boeken. Wanneer opdrachtgever de opdracht uitgevoerd wenst te hebben in de buitenlucht, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal er in overleg een alternatieve datum gepland worden.
 4. Tenzij er sprake is van overmacht, zal PilonMedia V.O.F. in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van PilonMedia V.O.F., waardoor PilonMedia V.O.F. niet in staat is de opdracht uit te voeren, mogelijk voor een vervangende fotograaf of videograaf met vergelijkbare stijl zorgen. 

 

Artikel 6. Levering van dienst en/of product

 1. Foto's en/of video's worden digitaal geleverd via WeTransfer of per USB. Dit staat aangegeven in de beschrijving van de gewenste dienst of op de ontvangen offerte.
 2. PilonMedia V.O.F. levert enkel nabewerkte fotobestanden als .JPG-bestand, en levert nimmer onbewerkte .JPG- of RAW-bestanden. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto's te ontvangen. 
 3. PilonMedia V.O.F. bewerkt foto's naar eigen kennis en creativiteit.
 4. Aangekochte, bewerkte foto's worden geleverd zonder watermerk of logo van PilonMedia V.O.F.
 5. Opdrachtgever ontvangt in geval van eigen selectie de foto's in lage resolutie en voorzien van een watermerk. Hieruit dient opdrachtgever een keuze te maken welke foto's opdrachtgever zonder watermerk wil ontvangen.
 6. De levertijd kan per product verschillen. Opdrachtgever kan indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig downloaden en back-uppen van de werken via WeTransfer. Let op: na 7 dagen vervalt de downloadlink. Indien opdrachtgever de foto's later opnieuw wenst te ontvangen, levert PilonMedia V.O.F. uitsluitend een thuisgestuurde USB met alle eerder geleverde werken tegen een vast bedrag van € 49,95. 
 8. Geleverde werken aan opdrachtgever worden minimaal 3 jaar bewaard door PilonMedia V.O.F. Klik hier voor onze privacyverklaring.
 9. Fotoproducten zijn op te halen in de fotostudio (Torenstraat 3, Winterswijk) of kunnen tegen een nader te bepalen vergoeding bij opdrachtgever thuis geleverd worden. Deze vergoeding hangt af van de grootte en het gewicht van het te verzenden pakket. Kiest opdrachtgever voor verzending, dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor het risico van opdrachtgever.  

 

Artikel 7. Vergoeding

 1. Indien door PilonMedia V.O.F. en opdrachtgever geen vergoeding is overeengekomen, is de door PilonMedia V.O.F. gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent PilonMedia V.O.F. een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat PilonMedia V.O.F. hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal PilonMedia V.O.F. dit doorberekenen aan opdrachtgever. 
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door PilonMedia V.O.F. gehanteerde prijzen.
 5. Alle door PilonMedia V.O.F. genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 6. Indien opdrachtgever meerdere kortingen heeft ontvangen voor dezelfde dienst, kunnen deze bij verzilvering niet bij elkaar worden opgeteld. De kortingen dienen apart ingeleverd te worden.
 7. Foto's en/of video's zijn voor opdrachtgever op maat gemaakt. Teruggave van geld is daarom in geen enkel geval mogelijk.
 8. PilonMedia V.O.F. brengt in alle gevallen, uitsluitend bij minisessies, reiskosten in rekening conform de geleverde offerte of zoals bij het gewenste pakket staat beschreven. Eventuele andere onkosten, zoals parkeerkosten en tol, gaan op basis van nacalculatie en worden apart vermeld op de factuur. 

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Door een bestelling en/of opdracht te plaatsen geeft opdrachtgever te kennen dat hij/zij met deze (betalings)voorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en opdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
 2. Opdrachtgever dient voorafgaand aan een dienst 25% van het totaalbedrag te voldoen, door middel van een toegestuurde factuur per mail. De bestelde resultaten van deze dienst worden naar opdrachtgever verstuurd zodra het restbedrag (75%) door PilonMedia V.O.F. is ontvangen. Dit gaat door middel van een factuur per mail (werkzaamheden op locatie) of contact/pin in de fotostudio (werkzaamheden in de studio).
 3. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de levering van een (foto)product het totale bedrag (100%) te voldoen aan PilonMedia V.O.F. Dit is mogelijk per factuur of contant/pin in de fotostudio. Na het voldoen van het totale bedrag wordt de bestelling definitief geplaatst en is artikel 6 van toepassing. 
 4. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt het betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 5. Indien opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal opdrachtgever een betalingsherinnering ontvangen om alsnog binnen 21 dagen de factuur te voldoen. Indien opdrachtgever ook binnen dit termijn de factuur niet voldoet, dan zijn wij genoodzaakt opdrachtgever in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn in dat geval voor opdrachtgever. 

 

Artikel 9. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan PilonMedia V.O.F., nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is PilonMedia V.O.F. gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de gesloten overeenkomst door opdrachtgever brengt PilonMedia V.O.F. de aanbetaling van de opdracht in rekening.
 5. In geval van ernstige of onoverkomelijke omstandigheden (waaronder ziekte en slechte weersomstandigheden) waardoor het voor PilonMedia V.O.F. niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal PilonMedia V.O.F. indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. In het geval van een bruiloft zal PilonMedia V.O.F. zich inzetten voor het vinden van een vervangende fotograaf en/of videograaf.

 

Artikel 10. Cadeaubonnen

 1. PilonMedia V.O.F. biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan, vanaf een bedrag van € 15,=.
 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 4. Overwaarde van een cadeaubon wordt niet terugbetaald bij inlevering.
 5. Cadeaubonnen zijn in te leveren tegen alle soorten fotoshoots, fotoproducten en wanddecoraties.

 

Artikel 11. Ontwerp

 1. PilonMedia V.O.F. zal het ontwerpen en laten afdrukken van fotoproducten, zoals een fotoalbum, niet eerder aanvangen dan na de ontvangst van de volledige betaling van de verzonden facturen.
 2. Fotoalbums die aan opdrachtgever cadeau gedaan worden, worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van PilonMedia V.O.F. ontworpen. Opdrachtgever heeft hier geen invloed op.

 

Artikel 12. Minishoots

 1. Artikel 12 geldt zowel voor de minishoots in de studio als op locatie. Tevens zijn artikel 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15 en 16 van toepassing.
 2. Het totaalbedrag van de minishoot dient altijd vooraf betaald te worden voor een aangegeven datum. Hiervoor ontvangt opdrachtgever een digitale factuur per mail.
 3. Een reservering van een minishoot staat pas vast zodra het totaalbedrag door PilonMedia V.O.F. is ontvangen.  
 4. Indien opdrachtgever de shoot na betaling annuleert, kan opdrachtgever uitsluitend aanspraak maken op 50% van het totaalbedrag.
 5. Opdrachtgever mag zelf selecteren welke foto's er bewerkt gaan worden. Bijbestellen is altijd mogelijk voor € 15,= per foto. 
 6. Om eventuele uitloop te voorkomen, dien je 10 minuten voor aanvang van jouw shoot aanwezig te zijn. 
 7. Op locatie is het weer een bepalende factor. Een week voorafgaand aan de minishoot wordt dit per dag nauwkeurig in de gaten gehouden. Indien er slecht weer is voorspeld, dan probeert PilonMedia V.O.F. uiterlijk een dag van tevoren in overleg de tijden te verzetten naar een ander dagdeel. Is het de hele dag slecht weer, dan wordt er een nieuwe datum geprikt. Mocht opdrachtgever deze dag niet passen, dan krijgt opdrachtgever het totale bedrag teruggestort. 
 8. Indien opdrachtgever ziek is op de dag van de minishoot wordt het totale bedrag teruggestort. In het geval van ziekte bij PilonMedia V.O.F. wordt er een nieuwe datum ingepland. Past opdrachtgever deze datum niet, dan wordt het totale bedrag naar opdrachtgever teruggestort.
 9. Zowel opdrachtgever als PilonMedia V.O.F. dient in een geval van ziekte dit op de dag van de minishoot voor 08:00 's ochtends schriftelijk aan te geven.

 

Artikel 13. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de afgesproken bestanden/producten schriftelijk te worden voorgelegd aan PilonMedia V.O.F.
 2. Klachten na de in 13.1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

   

Artikel 14. Auteursrecht

 1. Op ieder werk (waaronder fotografisch en videografisch werk) van PilonMedia V.O.F. rust het auteurs- en persoonlijkheidsrecht. Het auteurs- en persoonlijkheidsrecht blijft te allen tijde eigendom van PilonMedia V.O.F.
 2. Het, in welke vorm dan ook, bewerken of bijsnijden van werk van PilonMedia V.O.F. is niet toegestaan.
 3. De door PilonMedia V.O.F. verstrekte ideeën, concepten etc. die voor opdrachtgever worden ontwikkeld zijn tevens auteursrechtelijk beschermd en blijven in bezit van PilonMedia V.O.F. Opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken en (online) te publiceren.
 4. PilonMedia V.O.F. houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder website  en weblog, portfolio, advertenties, social media, (online) artikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Bij bezwaar dient opdrachtgever dit schriftelijk en voorafgaand aan de overeenkomst te melden.
 5. Opdrachtgever ontvangt voor artikel 12.4 geen vergoeding of korting. Tevens is er voorafgaand geen toestemming van opdrachtgever nodig.
 6. Opdrachtgever ontvangt na afronding van de opdracht uitsluitend een licentie voor gebruiksrecht. Opdrachtgever heeft hiermee het recht op gebruik, openbaarmaking en verveelvoudiging van de in opdracht gemaakte foto's en/of video's. 
 7. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd werk van PilonMedia V.O.F. voor zakelijke en commerciële doeleinden te gebruiken.
 8. Opdrachtgever is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 9. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van werk van PilonMedia V.O.F. ten behoeve van wedstrijden en publicaties van derden.
 10. Elk gebruik van een werk van PilonMedia V.O.F. dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van PilonMedia V.O.F. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van PilonMedia V.O.F., rekent PilonMedia V.O.F. drie maal gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van PilonMedia V.O.F.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. PilonMedia V.O.F. is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PilonMedia V.O.F. of diens vertegenwoordigers.
 2. Indien er door (noodlottige) omstandigheden geen (goede) dienst product geleverd kan worden kan PilonMedia V.O.F. hiervoor aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. De aansprakelijkheid in het geval van opzet of grove nalatigheid kan nimmer de aanneemsom exclusief BTW overschrijden.
 3. PilonMedia V.O.F. is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het verlies van werken door onvoorziene omstandigheden, zoals brand, inbraak, computercrashes of andere onvoorziene situaties.
 4. PilonMedia V.O.F. is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.
 5. PilonMedia V.O.F. kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor niet-geleverde diensten, producten en gevolgschade.
 6. PilonMedia V.O.F. is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor kleurverschillen en overige drukfouten wanneer opdrachtgever werken laat afdrukken of zelf afdrukt.
 7. PilonMedia V.O.F. is niet aansprakelijk voor kleurverschillen en overige drukfouten wanneer PilonMedia V.O.F. foto's of andere producten door derden laat (af)drukken voor opdrachtgever, waaronder canvasdoeken, drukwerk etc. De verantwoordelijkheid hiervan ligt wel bij PilonMedia V.O.F. en zal daarom zoeken naar een passende oplossing.
 8. PilonMedia V.O.F. is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor afwijkende kleuren in beeldschermen van opdrachtgever, waardoor werken anders worden weergegeven.
 9. PilonMedia V.O.F. is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade en/of vlekken in/aan kleding van opdrachtgever ontstaan bij o.a. Cake Smash of Birthday Smash fotografie.
 10. Voor personen die PilonMedia V.O.F. op aanwijzing van opdrachtgever heeft ingeschakeld, is PilonMedia V.O.F. niet aansprakelijk en verantwoordelijk.

 

Artikel 16. Wijzigingen en overige bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door PilonMedia V.O.F. worden gewijzigd of aangevuld.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door PilonMedia V.O.F. aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever de voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 5. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 

Bezoek ons:

Fotostudio PilonMedia

Torenstraat 3

7101 DC Winterswijk

 

T: (06) 22 30 70 91

M: info@pilonmedia.nl

 

Openingstijden:

Maandag 13:00 uur - 17:30 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09:30 uur - 17:30 uur
Zaterdag Op afspraak geopend
Zondag Op afspraak geopend

Aangepaste openingstijden:

Wegens vakantie zijn wij gesloten van donderdag 24 december 2020  t/m zondag 3 januari 2021.

Volg jij ons al op Facebook?